Przeczytaj tekst odpowiedz na pytania ustnie w parach

Pobierz

Karnawał świętuje się w Kolo Odpowiedź na zadanie z Kompass Team 3 Rozwiązanie zadania 2 z książki English Explorer New 2.. Praca domowa: ćw.. Jedno imię zostało podane dodatkowo.Te zioła ceni się za ich właściwości także w naszych czasach.. Wyszukaj w tekście nazwy ptaków i odczytaj je.Są to: ch, j, w.. Przeczytaj poniższy tekst.. Odpowiedz ustnie na pytania -Jakie ptaki było słychać w lesie?, Jakie ptaki są na ilustracjach?, Jak w opowiadaniu są nazwane dźwięki wydawane przez ptaki?. Title: Magnet Smart 2 Podręcznik_klasa VII/VIII, Author: Klett Polska sp.. Spójrzcie na zdania i wyjaśnijcie po polsku, co oznaczają słowa w kolorze niebieskim.. Podręcznik cz.5, str.30.Przeczytaj tekst wspólnie z rodzicami - odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.. Z jakiego powody Marek lubi mieszkać na wsi?. z o.o., Length: 116 pages, Published: 2017-03-29Wykorzystując powyższy plik, stwórzcie słowniczek sprzętów domowych ( praca w parach ) Zad 2,3 ,4 i 5 str. 44-43 robimy wspólnie ustnie.. Otwórz podr.. Powiedzcie zdania o Jacku i Molly na podstawie tabeli.. Przeczytamy tekst o wiosennym lesie pełnym dźwięków.. Przygotujcie podręczniki, ćwiczenia i zeszyt.. Wysłuchaj dialogu ponownie i wskaż, czy podane zdania są fałszywe, czy prawdziwe.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Utwórz do nich pytania i zanotuj je w zeszycie..

Przeczytaj dialog i odpowiedz na pytania.

4 1.10 Posłuchaj nagrania ponownie i zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania.. Przez kilka następnych dni porozmawiamy o przyrodzie.. Popatrz na ilustrację.. Poznamy ostatnią głoskę miękką "dzi" jak dziecko, dziadek.. Odpowiedz ustnie na pytania: Opowiedz, jak wygląda dzień Marka.. W ćwiczeniach na s. 146- 160 znajdują się trzy zestawy zadań do tekstów- sprawdzają rozumienie środków językowych w tekstach (np. metafora, ożywienie).. Udziel odpowiedzi na pytania.. W kartach ćwiczeń cz.5- edukacja polonistyczna - wykonujemy str.30 i 31 .. Zeszyt ćwiczeń opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl- Przeczytaj wiersz "Czerwiec" ze str. 60 w czytance, - odpowiedz ustnie na pytanie 1, 2 pod tekstem, a w 3 (przeczytaj wiersz cicho, glośno, ale nie musisz uczyć się na pamięć), - Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 ze str. 60.. Przeczytaj tekst.. Wysłuchaj dialogu, śledząc teksty w dymkach.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

30) i w zeszycie odpowiedz na pytania 1 i 2 str. 89.

Nacobezu: na ocenę 1.Uzupełnij zdanie na podstawie tekstu opowiadania.. Przeczytaj tekst, popatrz na ilustracje roślin leczniczych s. 28, odpowiedz na pytania s. 28.. - matematyka - wykonaj zadania 4, 5, 6 str. 65 - ćwiczenia z matematyki część 4.Przeczytaj tekst umieszczony na dole strony i w zeszycie zapisz brakujące liczby w tekście cyframi.. Następnie utwórz podobne pytania.. Otwórz podręcznik na str. 16-17, przeczytaj opowiadanie " Zwykły czy niezwykły?".. Wykonaj dwa wybrane zestawy, np. 1-2 .Przeczytaj wiersz "Pobudka" na str. 46 w podręczniku.. Przeczytaj teksty, później posłuchaj(nagr.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przyporządkuj ustnie pytaniom polskie .Pomożecie ?. Uzupełnij luki właściwymi wyrazami z ramki.. Jedno z was trzyma kółko ringo.Przeczytaj odpowiedzi.. Przygotuj ćwiczenia do języka polskiego str.22.. 4 napisz krótki tekst w zeszycie o grupie ludzi w Polsce, którzy noszą jakieś stroje oraz z ćwiczeniówki ćw.. W każdą lukę (1-5) wpisz odpowiednią formę jednego wyrazu z ramki.. Z matematyki będziemy doskonalić dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.matematyki w dalszym ciągu z części 2.. Przeczytaj tekst z ćw.1 str.68 w podręczniku i uporządkuj wydarzenia w odpowiedniej kolejności.. 2) W zadaniu 7 tylko odszukaj wyrazy z ramki i wykreśl je.6 Repetytorium Przeczytaj tekst..

Ustnie odpowiedz na pytania 1-7.

1 oraz ćw.3.. str. 4 i przeczytaj wspólnie z mamą, albo poproś o przeczytanie opowiadanie "Tu mówi lisek".. Przeczytaj pytania 1-4.. Formułowanie odpowiedzi na pytania.. Co niezwykłego wydarzyło się tego dnia?. Dokończ i zapisz w zeszycie zdanie ćwiczenie 8, s. 53.. Wtem do Polski posłan goniec, Iż król wygrał, a mistrz stracił I gardłem tego przypłacił.. 15.05.2020-przetłumacz na j. polski-zapisz w zeszycie słowa, których nie rozumiesz i przetłumacz na j. polski-wykonaj zadanie 6 ze strony 92 pisemnie w zeszycie zapisując cały tekst .Dzisiaj spotykamy się na lekcji języka polskiego o godz. 9.00 w Teams.. 9 str. 55 J ęzyk niemiecki.. 7 Pracujcie w parach.. Stańcie w parach na wprost siebie, w odległości ok. 3 m.. 1) Uzupełnij ćwiczenie 6 - dopasuj wyrazy z zielonej ramki do kratek.. Wtorek Podręcznik str.34- przeczytajcie tekst , podkreślając w nim wszystkie .3 1.9 Posłuchaj nagrania i odpowiedz ustnie na pytania.. a) in a hotel, b) on a hotel,Przeczytaj tekst i obejrzyj ilustracje w podręczniku, s. 52-53.. Odszukaj w opowiadaniu fragmenty, które będą odpo­wiedziami na te pytania.. Rozmowa o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dziecka .Osadź.. W matematycznych kartach pracy cz.5 - wykonujemy ćwiczenia ze str. 28,29.. Musisz podzielić sobie wyraz na głoski.. Przeczytaj tekst w zadaniu5, str. 113 i uzupełnij ustnie zdania właściwymi imionami..

Następnie odpowiedz na pytanie.

Otwórz ćwiczenie na str. 16 i wykonaj zadanie 1, 2 .. Praca w parach.. TEGO NAM NIE WOLNO- kształtowanie właściwych postaw wobec leków i nieznanych roślin.Przeczytaj podany tekst, a następnie odpowiedz na umieszczone pod nim pytania, używając zdań złożonych.Nazwij zdania,których użyłeś.. Głównym zadaniem starożytnego mitu była próba wyjaśnienia rozma- itych zjawisk niezrozumiałych dla ówczesnego człowieka.. Przeczytaj uważnie tekst, zapisz regułę i wykonaj do zeszytu kropkę z ćw.. Ustnie odpowiedz na pytania: Kto opowiadał historię o leśnych zwierzętach?Przepisz i przetłumacz Check these words.. Temat :Co jest przyjazne, a co szkodliwe?. always never sometimes usually Więcej reguł i ćwiczeń gramatycznych znajdziesz na stronie 77.. W opowie- ściach z życia bogów i bohaterów ludzie szukali odpowiedzi na pytania dotyczące powstania świata, praw .Przeczytaj tekst z podręcznika str. 22.. 5.Podręcznik Ja i moja szkoła na nowo, s. 54-55.. Marek Kamiński, a Polis explorer and traveller, is well know, for a lot of .Przeczytaj głośno tekst w podręczniku na str. 34; udziel ustnie odpowiedzi na pytania do tekstu; wyjaśnij wyrażenie nagła sprawa; oceń zachowania bohaterki opowiadania; przeczytaj dialog w podręczniku na str. 35; poprowadź dialog w parach - zwroty grzecznościowe; wykonaj w ćwiczeniach zadań na str. 35- odpowiedz na pytania, wykonaj polecenia - zapamiętaj znaczenie i pisownię .. rozumienie tekstu - ułóż zdanie, wypowiedzenie - powtórz wiadomości - mów poprawnie - zadania wykonywane ustnie - praca w parach - praca w grupie - zadania wykonywane pisemnie - praca domowa .. Data: 12,13.11.2020.Na lekcji: powtórzę i utrwalę wiadomości, przeczytam ze zrozumieniem testy w zeszycie ćwiczeń, sformułuję odpowiedzi na pytania do tekstu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt