Zapisz skrotowce powstale od wyrazow

Pobierz

WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka.. Zapisz powstałe wyrazy w zeszycie.. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.Skrótowce i ich pisownia.. 2013-02-13 19:41:01; Zapisz przymiotniki utworzone od podanych rzeczowników: 2012-02-27 19:41:39; Zapisz podane liczby cyframi?. Kamerun-Cotopixi-Hekla-Erebus-Fudżi-Etna-St. Helens-Santoryn-około 14 godzin temu.. Wyrazy złożone mają różną budowę.. Na tabliczce z nazwą ulicy należy jednak zapisać pełną formę imienia, ze względu na upamiętniającą funkcję nazw ulic pochodzących od nazw osób.Są tworzone ze skróconych nazw urzędów, instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw, organizacji oraz od wyrazów pospolitych.. Zadanie II.. Pozostałe skrótowce mogą być pisane w całości wielkimi literami lub wielką literą na początku skrótowca.. ( Możesz przepisać/wkleić notatkę).. Derywaty te funkcjonują zarówno w języku mówionym, jak i w postaci pisanej, co odróżnia je od skrótów właściwych, będących jedynie konwencjonalnym sposobem zapisu wyrazów.. Konieczna jest znajomo ü wspóá-czesnych skrótowców, takich jak np.: ABS, ADHD, CD, e-mail, FIFA, GPS, PIT, PIN, UEFA.. Zadania 1.. Podzial skrótowców ze wzgledu na budowe: LITEROWCE Powstaja przez kolejne wy- mawianie liter skrótu..

każdym tytułem zapisz głównych bohaterów utworu.

Podaj odpowiednie wyrazy złożone i podstawowe oraz znaczenie wyrazów.To wyrazy utworzone od pierwszych liter, głosek lub sylab pełnej nazwy instytucji, firm, partii politycznych, państw .. Przeczytaj i zapamiętaj poprawne formy czasownika włączać.. Akcent maja na ostatniej sylabie.. 3 4 Wyraz Temat słowotwórczy Formant ogrodowy naukowiec papierowy starość praktykantka kucharka 5To wyrazy utworzone od pierwszych liter, głosek lub sylab pełnej nazwy instytucji, zakładu itp. literowce - utworzone od pierwszych liter wyrazów (wymawiamy je jak litery alfabetu) np. PZU (wymowa:pe-zet-u) (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) głoskowce - utworzone od pierwszych głosek wyrazów np. ZUS (wymowa: zus) (Zakład Ubezpieczeń .. lub przepisać - przejdź.. na przykład - plac - północny - według - magi - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Rozpoznaj je, obok wpisz nazwę państwa Europy Południowej, na obszarze, którego się znajdują.Skrótowiec, akronim - słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów.. Jeśli w skrótowcach pojawiają się litery oznaczające przyimki lub spójniki, piszemy je małymi literami.Gdy drugi (lub kolejny) wyraz nazwy rozpoczyna się od samogłoski, po skrócie każdego z wyrazów należy postawić kropkę, na przykład: p.o. - pełniący obowiązki, m. in..

:) a) W czasie rejsu po Mazurach zdobyłam brązową... c) Babcia często wspomina, jak za czasów... nie można było wyjechać za granicę.. d) Miał poważny wypadek i długo lezał na ... g) Czytałam ciekawy wywiad z profesorem.Skrótowce to wyrazy powstale ze skrótów wyrazowych.

Skrótowce bywają popularnie .Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pochodne.. Zależnie od sposobu połączenia ich członów dzielimy je na złożenia, zrosty i .odpowiedzi: 1. czytać- ……….. Utwórz skróty i skrótowce od następujących wyrazów i związków frazeologicznych: gram.SPRAWDZIAN ZE SŁOWOTWÓRSTWA rząd I Gimnazjalisto!. Rozwiąż krzyżówkę sprawdzającą Twoją znajomość bohaterów lektur - przejdź.. Wyróżniamy: Literowce, które tworzy się poprzez kolejne wymawianie nazw liter skróconego wyrazu, jak PKP - pekape (akcentujemy ostatnią sylabę);WYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. J. Máody ski (1981) wskazuje, *e w momencie kiedy przestaje siZapisz i odczytaj giošno skrótowce sktadajqce sie z pierwszych liter wyrazów.. Zapisz skrótowce powstałe od wyrazów z ramki i uzupełnij nimi podane zdania.. Wśród podanych wyrazów znajduje się taki, po którego skrócie nie stawia się kropki.. Napisz, co oznaczają podane skrótowce.. 5.Wpisz w tabelę temat słowotwórczy i formant w podanych wyrazach pochodnych.. 2012-05-28 21:09:36; Zapisz skrótowce powstałe od wyrazów z ramki i uzupełnij nimi podane zdania.. Pamiętaj o wielkiej literze w nazwach.. (4pkt.). malować - .. prosić - .Istnieje też możliwość zapisu imienia występującego w nazwie ulicy wraz z nazwiskiem w formie inicjału: H. Rozrażewskiego, szczególnie w tekstach o charakterze czysto informacyjnym..

Napisz wiadomość, używając wybranych skrótów stosowanych w korespondencji mailowej lub w SMS-owej.Na końcu skrótu polskiej nazwy wielowyrazowej trzeba postawić kropkę, jeśli drugi wyraz (albo i następne) zaczyna się od spółgłoski - np. tj. (to jest),Skrótowce literowe i głoskowe piszemy wielkimi literami.

ONZ -o-en-zet PKO - pe-ka-o GRUPOWCEUtwórz skróty od podanych wyrazów.. Przed tobą 17 zadań dotyczących słowotwórstwa.. Skrótowce pozwalają na zwięzłe budowanie wypowiedzi.. Od podanych wyrazów utwórz części mowy wskazane w nawiasach.. Zależy to od koncepcji przyjętej przez właściciela nazwy.. Pamiętaj o odmianie.. Pierwsze litery zostały podane.. pt. gram język polski kilometr magister dyrektor i tak dalej litr zachód.. Utwórz skróty od podanych wyrazów (zwróć uwagę na zastosowanie kropki).. Utwórz skrótowce od podanych nazw.. Zwróć uwagę na zakończenia: -ę, -e lub -ą.. Czytaj dokładnie polecenia.. Wszystkie odpowiedzi nanoś na kartę odpowiedzi, którą otrzymałeś.. Biernik, literatura, łaciński, przymiotnik, według, stopień, frazeologia, potoczny, polski, żywotny.. Zapisz skróty i skrótowce utworzone od wyrazów: • Ulica - ul. • Numer - nr • Według - wg • Polska Agencja Prasowa - PAP • Uniwersytet Warszawski - UW • Polski Czerwony Krzyż - PCK • Między innymi - m.in.zyku polskim od pocz tku XX wieku i staj si coraz bardziej ekspansywne we wspóáczesnym j zyku.. Utwórz wyrazy pochodne od czasowników nazywających czynności ukazane na ilu-stracji.. Napisz na jakich kontynentach znajdują się podane wulkany.. Zadanie I.. Wykonaj zadania z karty pracy - kartę możesz wydrukować i wkleić do zeszytu.. Możemy je podzielić następująco: • skrótowce literowe (literowce) - przy ich czytaniu wymawiamy nazwy poszczególnych liter wchodzących w skład symboli: PKP pe-ka-pe (Polskie Koleje Państwowe) PKS pe-ka-es (Polska Komunikacja Samochodowa) NBP .Wypisz pod tematem tytuły i autorów lektur omawianych w siódmej klasie.. Tworzy sip je od nazw w}asnych (nazw instytucji, urzedów, organizacji, przedsiebiorstw) oraz od wyrazów pospolitych.. znaczyć- …….. - między innymi.. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa.. Zwiqzek Harcerstwa Rzeczypospolitej — Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze — Rzeczpospolita Polska — Szpitalny Oddziat Ratunkowy Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe — Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe — Jak nazywamy skrótowce tego typu?. Dotyczy to zarówno skrótowców rodzimych, jak i pochodzenia obcego.. Jeśli nie uda ci się utworzyć wyrazu, użyj innego przedrostka: od, za, w po….. Np. namówić, zamówić, przemówić pisać - …….. 7.imię i nazwisko.. Wypisz go i napisz właściwy skrót.. SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia pochodzenie wyrazów.. Zapisz trzy własne przykłady czasowników zakończonych na: -uję, -uje, -ują.. ostry - (rzeczownik) ostry -(przysłówek) gotować- (rzeczownik) gotować -(czasownik dokonany) Podstawowa.5.. Popatrz na wzór.. ja skaczę on skacze one skaczą ja płacz on płacz one płacz ja on plącze one ja on .Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Utwórz je za pomocą przedrostków: "na", "do", "prze" według wzoru.. Od podanych wyrazów utwórz zgrubienia jaki wydźwięk mają powstałe słowa czym różnią się od wyrazów od których je utwo - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Skrótowce to rzeczowniki utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej wyrazów.. Wśród skrótowców wyróżniamy: literowce - utworzone od pierwszych liter wyrazów tworzących pełną nazwę (wymawiamy je jak litery alfabetu) np. PZU głoskowce - utworzoneWyrazy podstawowe - wyrazy, od których się tworzy inne wyrazy, np. kopać, wiercić, oblatywać, orbita.Wyrazy pochodne - wyrazy, które zostały utworzone od innych wyrazów, np. koparka, wiertarka, oblatywacz, kolejarz, orbitować.Słowotwórstwo - nauka zajmująca się budową wyrazów pochodnych, ich relacją formalną i znaczeniową do wyrazów podstawowych oraz wyjaśniająca ich .Dopisz brakujące formy czasowników.. Wyrazy, które powstały przez połączenie dwóch wyrazów samodzielnych i zawierają dwie podstawy słowotwórcze, nazywamy wyrazami złożonymi.. Zaznacz formanty.. Następnie oddziel pionową kreską formant od tematu słowotwórczego.. W ujęciu słowotwórczym skrótowce to specyficzna klasa derywatów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt