Przykładowa prezentacja pracy dyplomowej

Pobierz

egzamin dyplomowy na Pendrive.. Jak to zrobić?Przykładowy szablon prezentacji na obronę pracy dyplomowej z uwzględnieniem obowiązującej identyfikacji wizualnej PW.Prezentacja podczas egzaminu dyplomowego opracowanie: Łukasz Starzak Łódź, lipiec 2008 1.. 50 tematów; 150 tematów; Bibliografie do pracy dyplomowych; Przykładowe plany prac; Przykładowe konspekty; Wzory rozdziałów teoretycznych.. a) Układ strony Rozmiar: A4.. USOS) 1 Zgodno±¢ tytuªu pracy dyplomowej z jej tre±ci¡.. Na podstawie mojej prezentacji możesz stworzyć swoja potrzebną do obrony pracy dyplomowej, pracy inżynierskiej, pracy magis.Przykładowa gradacja - 24 pkt • drugi poziom - 21 pkt.. - trzeci poziom - czcionka mniejsza niż 14 pkt.. Tytuł roboczy: To próba naukowego rozwiązania jakiegoś problemu.Treść pracy Wstęp Cel i zakres pisania pracy dyplomowej Wstęp teoretyczny, przegląd aktualnego stanu wiedzy Metodyka badawcza i użyte materiały Opis wyników i ich analiza Dyskusja wyników badań Wnioski Tytuł pracy Komunikatywny i zrozumiały Niezbyt rozwlekły (lepiej stosować podtytuły) Na przykład: Tytuł: Biblioteka zadań .Prezentacja dyplomowa jako idealne uzupełnienie obrony.. Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inżynierskie i dyplomowe1.. Nauczyciel może jednocześnie przedstawić uczniowi kilka życzeń w tym dokumencie, możesz, jeśli to konieczne, wydać zalecenia..

Przykładowa prezentacja na obronę pracy dyplomowej.

Paweł Gilowski.. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.. Wymogi edycyjne Załączniki: 1. firmę agroturystyczną.. Układ prezentacji: 1.. Orientacja: pionowa.. Będziesz miał około 10 minut, na ciekawe opowiedzenie o swojej pracy.. - trzeci poziom - 14 pkt.. W jakiej formie dostanę materiały?1 UKŁAD I OGÓLNE ZASADY KONCEPCJI PRACY DYPLOMOWEJ I.. Dlaczego warto: najprostszy możliwy schemat prezentacji na obronę pracy dyplomowej, zawiera wszystkie wymagane elementy, 13-16 slajdów z samymi konkretami, max.. Założenia ogólne Pracę dyplomową należy pisać wykorzystując edytor tekstu Microsoft Windows Word.. Dane te powinny się też znajdować bezpośrednio na samej płycie/dyskietce.. Uwagi:Tematy prac dyplomowych.. AnetaBeraKONSPEKT PRACY DYPLOMOWEJ (krótkie opracowanie zawierające wyszczególnienie kluczowych elementów rozpoczynającego się badania, z uwzględnieniem tematu i problemów badawczych, celu pracy i jego uzasadnienia).. Marginesy: o lewy - 3,5 cm, o prawy - 2.5 cm, o górny, dolny - 2,5 cm.. - trzeci poziom - 17 pkt.. Przygotowanie prezentacji Wielkość czcionki Piotr Sawicki | Seminarium dyplomowePrzygotowanie prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej - wskazówki dla Dyplomantów Wytyczne i wskazówki praktyczne przygotowano, bazując na treści zawartej w rozdziale 7 podręcznika "Seminarium Dyplomowe Praca Magisterska i Inżynierska Pierwsza Praca - Know How" autorstwa: Maciej Rozpondek i Andrzej Wyciślik1..

Przypisy w pracy dyplomowej 3.

Gratulacje!. Cel pracy Stworzenie narzędzia organizacyjno-zarządczego dla małych i średnich gospodarstw agroturystycznych Umożliwienie podjęcia skutecznej walki o klienta w .Prezentacja na obronę pracy dyplomowej przykłady z 14 kierunków studiów.. Hipoteza robocza, to jest założenie, że coś zależy od czegoś, a które zostaje udowodnione (zweryfikowane) w treści całej pracy, a ocena trafności tego założeniaPaweł Gilowski - prezentacja pracy dyplomowej.. Formularz recenzji (Zarz¡dzenie 24/2016 Rektora PW !. Pytania Trzy pierwsze zagadnienia powstały w oparciu o Regulamin dyplomowania na WydzialePrezentacja pracy dyplomowej "Aplikacja C# Testująca Systemy Inwestycyjne" Autor: Ryszard Pietrzak Opiekun pracy: dr Jacek Matulewski Cele pracy dyplomowej Powstanie aplikacji testującej przydatność systemów inwestycyjnych z uwzględnieniem cech osobowych inwestora oraz zmienności dynamiki rynku.Plan prezentacji - przykład 1.. Wprowadzenie Jednym z elementów egzaminu dyplomowego jest obrona pracy, tj. przedstawienie przez dyplomanta wyników uzyskanych w trakcie jej realizacji.. Dzięki odpowiednio skonstruowanej prezentacji można w niezwykle przejrzysty sposób unaocznić, wzmocnić swój tok rozumowania podczas obrony pracy dyplomowej.Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe..

Cel wystąpienia/Cel pracy dyplomowej 3.

Metody badawcze 4.. Karta tytułowa 2.. Literatura/Źródła2.. Zawsze mów o konkretach, o tym, co jest najważniejsze.. Przygotuj prezentację w PowerPoincie.. Podsumowanie i wnioski 7.. Nazwisko i imię dyplomanta, temat pracy - 1 slajd 2. jest mało czytelna - tu przykład - 12 pkt.. Opiekunpracy: mgrinż.. Wyniki badań 6.. Stanowisko pomiarowe 5.. WYMAGANIA REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ 2.1.. Prezentacja na obronę to już ostatni element pracy dyplomowej, który musisz przygotować.. Powinna mieć charakter naukowy, być opracowana samodzielnie i twórczo, jak również dotyczyć konkretnego, praktycznego lub teoretycznego tematu.. Na większości uczelni pierwszą częścią obrony jest krótka, 5-10-minutowa prezentacja, podczas której omówisz najważniejsze kwestie i zagadnienia ze swojej pracy dyplomowej.. 5-15 minut prezentowania, zaoszczędzisz kilka godzin.. systemu wspomagającego.. Prezentacja dyplomowa - oferujemy profesjonalne usługi wykonania prezentacji na obronę dyplomową.. Imię i nazwisko autora/autorki: 2.. Bibliografia - przykład 5.. Odpowiedzialność dyplomanta Dyplomant bierze całą odpowiedzialność za realizowaną pracę.. Widok strony - tekst wyjustowany.Twoim zadaniem powinna być raczej odpowiednia reklama włożonego przez ciebie wysiłku.. Ogranicz się do maks. 10 minut i 8-10 slajdów.1.1 Z zakresu pracy dyplomowej należy złożyć w dziekanacie: 2 egzemplarze drukowane dwustronnie w języku polskim, podpisane przez promotora, 2 płyty opisane wg wzoru (na płycie i na okładce płyty) w papierowej okładce przyklejone na wewnętrznej stronie pracy dyplomowej, podpisane przez promotora na płycie..

Zakres wystąpienia/Zakres pracy dyplomowej 4.

Aministracja; Bezpieczeństwo wewnętrzne; Edukacja przedszkolna; Edukacja wczesznoszkolna; Ekonomia; Logistyka; Marketing; Pedagogika; Pielęgniarstwo; Psychologia; Ratownictwo medyczne; Resocjalizacja; TurystykaPrezentacja pracy dyplomowej Wojciech Butrymowski Opis pracy Krótko o wykrywaniu obiektów na obrazach Transformacja Hougha Kolejne etapy Istniejące im-plementacje Informacje ogólne o pracy dyplomowej Tytuł pracy: Wykorzystanie transformacji Hougha w zadaniu detekcji piramid na obrazie.. Analiza, projekt i częściowa implementacja.. Promotor: dr inż. Szymon Supernak.. jak dokładna i kompetentna jest prezentacja materiału.. Dyplomant może tego dokonać w dowolnej z dwóch form:Jak napisać, tworzyć prezentację.. Taka prezentacja pracy musi być dobrze przemyślana, a co więcej - przećwiczona!Praca dyplomowa jest podsumowaniem wiedzy i umiejętności, jakie nabył student w trakcie nauki na studiach wyższych.. Praca nie może być plagiatem i nie może zostać napisana przez inną osobę w całościPracy nie piszemy dla recenzenta, ale jednak b¦dzie j¡ czytaª.. 2 Warto±¢ merytoryczna pracy (identy kacja problemu, sformuªowanie celu, dobór i sposób wykorzystania narz¦dzi, rozwi¡zanie zadaniaEkonomia.. Stanowi ona wizytówkę studenta, który ją napisał, a także promotora, pod którego opieką .Pierwszą część stanowi krótka, bo około 10-o minutowa prezentacja pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej), podczas której Dyplomanci przedstawiają najważniejsze kwestie i zagadnienia zawarte w swoich pracach dyplomowych oraz rozwiązania do których udało Im się dotrzeć w trakcie ich pisania .pracy, sprzedawać lub odstępować oprogramowania, zamieszczać jej w Inter-necie, udostępniać kod oprogramowani np. jako open source, itd.. Wybór problemu badawczego pracy: geneza i perspektywa badawcza problemu oraz uzasadnienie potrzeby tych badań Analiza sfery zainteresowań dyplomanta: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH oraz DZIEDZINA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE przy jednoczesnym założeniu związek ze studiowanym kierunkiem BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (a np. nie są to bezp.e) do pracy dyplomowej student dołącza wersję elektroniczną pracy - w oddzielnym opakowaniu przyczepionym do wewnętrznej strony, tylnej okładki podpisanym imieniem i nazwiskiem oraz z tytułem pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt