Protokół egzaminu klasyfikacyjnego

Pobierz

Title:Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: - nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; - imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust.. §5.Ustalenia .. nr 2) zawierający w szczególności: - nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, -imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej, -termin egzaminu klasyfikacyjnego,13.. nauczyciel przedmiotu.PROTOKÓŁ Z EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO .. ocenę z egzaminu na : .. Do protokołu dołącza się 1. ucznia (słuchacza) z klasy typ szkoły z przedmiotu w zakresie materiału okresu roku szkolnego W części pisemnej wyznaczono następujące tematy (zadania): W części ustnej (praktycznej) zadano pytania, ćwiczenia, zadania .Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający: 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 3) termin egzaminu; 4) imię i nazwisko ucznia; 5) zadania egzaminacyjne; 6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.Wzór protokołu z egzaminu klasyfikacyjnego do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!Protokół egzaminacyjny 1.. Natomiast uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.Protokół..

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego.

Do protokołu dołącza się: 1 pisemne prace ucznia 2 zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 3 zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych 4 kryteria oceniania.Protokół egzaminu klasyfikacyjnego* z .. Egzaminator w obecności przeprowadził w dniu egzamin klasyfikacyjny.. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający: 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 3) termin egzaminu, 4) imię i nazwisko ucznia, 5) zadania egzaminacyjne, 6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.. Natomiast uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.2.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować..

Protokołowanie egzaminu klasyfikacyjnego 1.

PRZEDMIOT ZDAJĄCY GODZ. przeprowadzonego w dniu ………………………….. Komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora szkoły pismem z dnia………………….. Protokół wraz z załącznikami należydołączyć do arkusza ocen.. ROZPOCZĘCIA EGZ.. nr…………………… w składzie: dyrektor szkoły ,przewodniczący ………………………………………….…….. Protokół ze śródrocznego egzaminu klasyfikacyjnego przechowuje się w sekretariacie 3 szkoły do czasu opuszczenia szkoły przez ucznia.. 13 Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia spełniającegonr 20 wzór protokołu z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.. 7 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, w którym należy wskazać: • skład komisji, • termin egzaminu poprawkowego,W przypadku kiedy uczeń zdaje egzamin klasyfkacyjny co najmniej z dwóch przedmiotów, wychowawca klasy sporządza dodatkowo protokół zbiorczy ( załącznik Nr 3).. 10 i 11; 3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 4) imię i nazwisko ucznia; 5) zadania egzaminacyjne;Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego..

Zestaw pytao (zadao) 2. z egzaminu klasyfikacyjnego.

Protokół zawiera: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję.. ROZPOCZĘCIA EGZ.. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury) zawierający: a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; c. termin egzaminu klasyfikacyjnego; d. imię i nazwisko ucznia; e.Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, stanowiący załącznik do arkusza ocen.. W części pisemnej egzaminu uczeń może uzyskać 60%, zaś w części ustnej 40%Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust.. Protokołowanie egzaminu klasyfikacyjnego 1.. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfkacyjnego z przyczyn losowych, może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o wyznaczenie nowego terminu.3.. nauczyciel przedmiotu, egzaminator …………………………………………….. Author: Ministerstwo Edukacji Narodowej .i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, Dz. U. z 2007r..

Ocenę z egzaminu klasyfikacyjnego ustala komisja egzaminacyjna.

14): Tak Nie 16.Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.. Prace ucznia lub jej opis - ocenę poszczególnych zadao Podpisy członków komisji: Członkowie Przewodniczący.. PRZEDMIOT ZDAJĄCY GODZ.. Protokół egzaminu poprawkowego* z .. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (zał.. Protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia (R-l: § 17 ust.. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustala się w taki sposób , aby zakończyły się one przed zakończeniem roku szkolnego.Protokół egzaminu klasyfikacyjnego.. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego/poprawkowego/sprawdzaj ącego* W dniu .. został przeprowadzony egzamin dla ucznia/uczennicy* klasy .Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego.. Data publikacji: 10 stycznia 2021 r. Poleć znajomemu.. Z egzaminu klasyfikacyjnego uczeń może otrzymać ocenę według obowiązującej skali ocen.. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (załącznik nr 2), zawierający w szczególności: • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, • termin egzaminu klasyfikacyjnego, • imię i nazwisko ucznia,Zgodnie z § 21 ust.. 11;Zestawy egzaminacyjne zarówno w części pisemnej jak i ustnej zawierają zadania i pytania na wszystkich poziomach wymagań.. Protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego zawiera informację o obecności rodziców ucznia, jako obserwatorów, w trakcie przeprowadzania egzaminu (R-l: § 17 ust.13): Tak Nie Nie dotyczy 15.. Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Alternatywnie, możesz skorzystać z gotowych zestawów dokumentów na CD!6.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury) zawierający: 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; zmianami.. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;Termin egzaminu Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia przewodniczący komisji egzaminacyjnej wraz z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt