Sterillhand karta charakterystyki

Pobierz

8.1 Parametry dotyczące .Karta charakterystyki W zgodzie z 1907/2006 Annex II (2015/830) i 1272/2008 (Wszystkie odniesienia do regulacji i dyrektyw UE zostały podane w postaci numeru) Data sporządzenia dokumentu 2016-11-30 Numer wersji 1.0 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. ręce po użyciu, zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych doKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU Sterillhand - Kontynuacja na następnej stronie - Data sporządzenia: 07.03.2005 Aktualizacja: 27.03.2019 Wersja: 11 (zastępuje 10) Strona 3/13 SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKATowary z Sterillhand-karta.pdf#Sterillhand - Karta charakterystyki.. "MICROSHIELD DODEMAN GEL Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk,Środki do dezynfekcji rąk to podstawowe wyposażenie gabinetu lekarskiego, ośrodka zdrowia.. Używany do dezynfekcji skóry przed zastrzykiem.. Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu.. Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Habys Sp.. Zapytaj o produkt Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu..

Poradnik dotyczący opracowywania kart charakterystyki.

3, H226CAREMEDI Viseptol LQ3- Preparat alkoholowy do dezynfekcji i sterylizacji rąk i skóry 80%vol 5l.. pomieszczeń, gdzie składuje się lub stosuje produkt powinna być wykonana z materiałów przewodzących prąd elektryczny.. Nie wysusza dłoni - zawiera kompozycje substancji nawilżających i pielęgnujących skórę.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Viruton Pulver Wyrób medyczny klasy II b w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.. Różnorodność asortymentu jest ogromna ,ale wszystkie powinny byś przetestowane wg ogólnie przyjętych norm.. Przeznaczony do dezynfekcji inwazyjnych wyrobów medycznych.Data aktualizacji: 02.07.2017 r. Wersja: 5.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI AERODESIN 2000 str. 5/9 Wartości PNEC dla komponentów PNEC Etanol Propan-1-ol Glutaral woda słodka 0,96 mg/l 10 mg/l 0,0025 mg/lVi har handsker i mange orskellige materialer, f.eks.. 19,90 zł..

z o.o.Sterillhand-karta.pdf#Sterillhand - Karta charakterystyki ( ilość produktów: 2) Dodaj do porównania Sterillhand - do dezynfekcji rąk 1L.

Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.Alpinus Chemia Sp.. Charakterystyka i zastosowanie Gotowy do użycia alkoholowy preparat do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk w Placówkach Służby Zdrowia oraz w miejscach, w których konieczne jest zachowanie najwyższych standardów higienicznych - salonach kosmetycznych i fryzjerskich, gabinetach .Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/830 z 28.05.2015r.. Obsługa klienta .Gotowy do użycia alkoholowy preparat do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.KARTA CHARAKTERYSTYKI _____ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO INCIDUR SPRAY _____ 16..

Strona 3 z 11 4.2.Karta charakterystyki STERILLH..pdf: Opis produktu: Sterillhand - preparat na bazie alkoholi, skuteczny wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów o przyjemnym zapachu.

Skorzystaj z porady Specjalisty Zadaj pytanie.. 74,99 zł.. Podstawowym preparatem pozwalającym na jej wykonanie jest płyn do dezynfekcji rąk albo spray dezynfekujący o wysokim spectrum działania.Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 14.03.2018 Aktualizacja: 14.03.2018 Nazwa handlowa: Algisator (ciąg dalszy od strony 3) 46.0 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.. Dodaj do porównania Sterillhand - do dezynfekcji rąk 5L.. Inne informacje ----- - produkt wył ącznie do zastosowania profesjonalnego, - konieczne szkolenia obsługi dotycz ące zasad BHP przy pracy z preparatem, - dokument odniesienia: "Safety Data Sheet, Kod: 104217E, Version: 1, date of issue: 29.03.2006" .Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 22.11.2018 Aktualizacja: 22.11.2018 48.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Woelfel Sliding Guide 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 15.03.2018 Aktualizacja: 15.03.2018 Nazwa handlowa: Ceramill TI-connect, Ceramill TI-connect SR, Ceramill TI-Forms (ciąg dalszy od strony 2) 46.0 6.4 Odniesienia do innych sekcji Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wszystko Inne Zastosowania International Paint Sp z.o.o, Kruczkowskiego 12, Poland Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270 Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Definicja produktu :Mieszanina Flam..

Karty charakterystyki i scenariusze narażenia (Factsheet) Obowiązki informacyjne w odniesieniu do pewnych substancji zwolnionych z obowiązku rejestracji w ramach REACH (Biuletyn)KARTA CHARAKTERYSTYKI STERILLHAND; Kod produktu.

Zapytaj o produkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt