Opisz genezę typu wybrzeża przedstawionego na rysunku a

Pobierz

Misa jeziora przedstawionego na rysunku powstała w wynikuNa profilach glebowych przedstawiono pięć typów gleb występujących w Polsce.. Informacje: 1.. Na podstawie: a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Żołnierz, Typy gleb, Geografia w Szkole 3/83 Oznaczenia poziomów glebowych: A0 - poziom ciółśki le śnej, A1 - poziom akumulacyjny próchnicy, A2 - poziom wymywania, B - poziom wmywania, (B) - poziom brunatnienia, C - skała macierzysta.Podaj nazwę typu wybrzeża przedstawionego na poniższej ilustracji.. Następnie opisz sposób jego powstawania.. Ukształtowanie pionowe litosfery na Świecie, w Europie, w Polsce.. Maturalne karty pracy.. Helski, Mierzeja Wiślana, wybrzeża oddzielające od morza jez. Łebsko, Gardno, Bukowo, Jamno.. Opis powstania: zalanie dolin U-kształtnych.. A. Fiordowe B. Dalmatyńskie C. Mierzejowe b) Wyjaśnij genezę wybrzeża oznaczonego na mapie literą A. powstaje w wyniku zalania morzem długich, wąskich, głębokich dolin polodowcowych na obszarach górskich 13.Na rysunku przedstawiono wybrany profil glebowy.. 6.ATMOSFERA ZRÓŻNICOWANIE KLIMATU NA ZIEMI Sprawdzian wiadomości i umiejętności geograficznych ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej "GEOGRAFIA W SPRAWDZIANACH" ZESZYT 2 Toruń 2008 1 Redaktor Antoni Stark Redakcja techniczna Zdzisław Nyca Recenzja Józef Brokos - Nadróż k. Rypina199..

Wyjaśnij genezę wybrzeża przedstawionego na powyższym rysunku.

Tworzy się ono na skutek zdzierania i podmywania dolnej części wybrzeża przez fale.. Źródło: S. Piskorz St. Państwo:Chorwacja.. Izobaty poprowadzono co 5 metrów.. 136 XIII.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Powstaje ono w wyniku Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 3.. 2.U góry po lewej (obrazek) Typ wybrzeża: Dalmatyńkie.. Na mapie w skali 1:250 000 000 odległość między miastami wynosi 12cm.. Wybrzeże narastające: powstają wskutek wynurzenia się dna morskiego (np. w Zatoce Botnickiej) lub budującej działalności morza (np. wybrzeże mierzejowo - zalewowe), rzek (np. wybrzeże deltowe), organizmów (np. wybrzeże mangrowe).. 2. własnej wiedzy opradolinach podkreśl dwie cechy tej formy rzeźby.Rysunki przedstawiają typy wybrzeży morskich.. Charakterystyczne elementy:Odpowiedz przez Guest.. Rozwiązanie Wybrzeża klifowe powstają w wyniku niszczącej działalności fal morskich, które działają na wysunięte w morze wysoczyzny morenowe, takie jak np.Rysunki przedstawiają typy wybrzeży morskich.. ściółka poziom wymywania.. skała macierzysta Wpisz na rysunku brakujące nazwy poziomów glebowych.Wyjaśnij genezę wybrzeża przedstawionego na rysunku.. Katolicy i protestanci stanowią ponad 60% populacji.. Egzamin maturalny z geografiiZe względu na genezę rozróżnia się główne 2 typy wybrzeży: 1..

(0-1) Wyjaśnij genezę typu wybrzeża przedstawionego na fotografii.

Państwo:Norwegia.. Typ wybrzeża: Sposób powstawania:Na rysunku przedstawiono plan batymetryczny północnego fragmentu jeziora Narie, położonego w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.. Zadanie 15 Rysunek przedstawia profil glebowy.. Wymień typy wybrzeży występujące na Ziemi.Typy wybrzeży morskich.. a) Rozpoznaj i wpisz pod rysunkami nazwy typów wybrzeży.. Wpisz w zaznaczone miejsca właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach.informacje na jego temat.. Odpowiedź: Wybrzeże powstało w wyniku zalania przez morze obszaru z licznymi pagórami (mutonami, barańcami) będącymi formami niszczącej działalności lodowcowej.Wyjasnij genezę typu wybrzeża przedstawionego na fotografii.. Część analityczna .. Zając Geografia Świat i Polski, WSiP, Warszawa 1995 b) Opisz genezę typu wybrzeża przedstawionego na rysunku A.Rysunki przedstawiają typy wybrzeży morskich.. Wybrzeże to pas terenu po obu stronach linii brzegowej, na którym dostrzegalne są skutki aktualnie trwających procesów brzegowych (np. działalności fal morskich, przyboju, prądów przybrzeżnych).Na rysunku przedstawiono jeden z typów wybrzeży, które występują nad Morzem Bałtyckim.. a) Podaj nazwy typów wybrzeży, których występowanie oznaczono na mapie literami A-C.. Na podstawie .. Źródło: S. Piskorz St. a) Rozpoznaj i wpisz pod rysunkami nazwy typów wybrzeży..

Nazwa typu wybrzeża: .....

Na podstawie: P. Wład, Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, Piaseczno 2005.. Źródło: A.. Ukształtowanie poziome litosfery na Świecie, w Europie, w Polsce.. Następnie zachodzi oberwanie górnej części stoku na skutek siły grawitacji - tak powstaje strome urwisko czyli klif.. Oblicz odległość między nimi w terenie.Część opisowa .. Maturalne karty pracy.TYPY WYBRZEŻY MORSKICH.. b) Opisz genezę typu wybrzeża przedstawionego na rysunku B. .. c) Wymień przykładowe (1) miejsce występowania wybrzeża przedstawionego na rysunku B. 2.. Uzupełnij zdanie, tak aby poprawnie opisywało warunki powstawania gleby, której profil przedstawiono na rysunku.. Na ilustracji przedstawiono wybrzeże wysokie - klifowe.. Państwo to zamieszkiwane jest głównie przez rasę mongoloidalną.. Typ wybrzeża: Szkierowe.zasieniek Na rysunku przedstawione jest wybrzeże klifowe.. Zając Geografia Świat i Polski, WSiP, Warszawa 1995 b) Opisz genezę typu wybrzeża przedstawionego na rysunku A.Rysunki przedstawiają typy wybrzeży morskich.. Uzupełnij zdania, wpisując nazwę odpowiedniego piętra roślinnego.. Typ wybrzeża----> lagunowe (wattowe) - (podobne do mierzejowego) Sposób powstawania----> tworzy się wskutek usypania lido, powstaje na obszarach o dużych wahaniach poziomu morza podczas pływów lido - piaszczysty wał wystający ponad poziom morza, powstaje gdy fale zaczynają załamywać się daleko od brzegu i osadzają tam naniesiony materiał, to forma o dużych ..

Typ wybrzeża: Fiordowe.

Jest ono utworzone w wyniku niszczenia przez fale morskie zboczy wyżyn lub wysoczyzn.. Na rysunku zaznacz i podpisz: meander, brzeg stromy, brzeg płaski i szyję meandru oraz narysuj2 Przykładowy arkusz maturalny dla poziomu rozszerzonego Opracowanie: Teresa Wieczorek, Józef Soja Autor opracowania graficznego: Maja Chmura Redaktor z ramienia CKE: Lucyna Grabowska Redaktor językowy: Magdalena Czerkawska Redaktor techniczny: Stefan Drobner Stan prawny na dzień grudnia 2006 r. Wydawca: Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2007 ISBN Łamanie tekstu: Trzecie Oko S.C.Na rysunku przedstawiono pionowy zasięg pięter roślinnych w Karkonoszach.. Źródło: S. Piskorz St. Państwo to do 1975 roku było kolonią portugalską.. Opis powstania: zalanie pasm górskich ciągnących się równolegle do brzegu.. Taka działalność prowadzi do cofania się brzegów.b) /0-1p./ Wyjaśnij genezę wybrzeża przedstawionego na rysunku 1 .Opisz, na czym polega ten proces.. Na terenie państwa znajdują się bogate złoża ropy naftowej i wolframu.. Wyjaśnij genezę typu.. - Zadanie 21: Oblicza geografii 3. a) Rozpoznaj i wpisz pod rysunkami nazwy typów wybrzeży.. Następnie wpisz nazwę formy rzeźby terenu oznaczonej na ilustracji strzałką.. Zając Geografia Świat i Polski, WSiP, Warszawa 1995 b) Opisz genezę typu wybrzeża przedstawionego na rysunku A.Źródło: S. Piskorz, St. Państwo liczy około 1000 000 mieszkańców.. 1 p. łożysko rzeki, koryto rzeczne, terasa zalewowa, terasa nadzalewowa, krawędź terasy 200.. Sposób powstawania: .. Rodzaj ruchów masowych: Opis: Forma rzeźby terenu: 2. Podaj nazwę typu wybrzeża przedstawionego na poniższej ilustracji.. płaskie wybrzeża, w których płytkie zatoki (laguny) zamknięte są wynurzonymi wałami przybrzeżnymi (lido); niekiedy w czasie przypływu laguna wypełniona jest wodą, a podczas odpływu jej dno się odsłania .Na fotografii przedstawiono jeden z typów wybrzeży.. Zając, Geografia Świat i Polski, Warszawa 1995 b) Opisz genezę typu wybrzeża przedstawionego na rysunku A.. Podaj nazwę przedstawionego na fotografii typu wybrzeża oraz dwa charakterystyczne jego elementy.. a) Rozpoznaj i wpisz pod rysunkami nazwy typów wybrzeży.. Opisz rysunek, wskazując strzałkami lub klamrami wymienione niżej elementy doliny rzecznej i wpisując przy nich ich nazwy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt